Patrick Bateman Headshot

Patrick Bateman

  • Alias: Pat Bateman, Patrick Bateman
  • Hair: Brown
top